top of page

Svetkovina Svih svetih godina A
1. studenoga 2017.


Prvo čitanje  Otk 7, 2-4.9-14


Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On 
povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bi dano nauditi zemlji i moru: »Ne udite ni zemlji ni 
moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!« I začujem broj opečaćenih – sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih. Nakon toga vidjeh: eno 
velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! 
Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama. Viču iza 
glasa: »Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu!« I svi anđeli, što stajahu 
uokolo prijestolja i starješina i četiriju bića, padoše pred prijestoljem nice, na svoja lica, i 
pokloniše se Bogu govoreći:
»Amen! Blagoslov i slava, i mudrost, i zahvalnica, i čast i moć i
snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen.« I jedan me od starješina upita: »Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše?« Odgovorih mu: »Gospodine moj, ti to znaš.« A on će
mi: »Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj.«
Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam   Ps 24, 1-4b.5-6
Pripjev: Takav je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine!


Gospodnja je zemlja i sve na njoj, svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.
Pripjev: Takav je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine!

Tko će uzići na Goru Gospodnju,
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto:
duša mu se ne predaje ispraznosti.
Pripjev: Takav je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine!


On blagoslov prima od Gospodina
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.

Takav je naraštaj onih koji traže njega, koji traže lice Boga 
Jakovljeva.
Pripjev: Takav je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine!

 


Drugo čitanje  1Iv 3, 1-3


Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Predragi!
Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A zato nas svijet ne 
poznaje što ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što
ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični jer vidjet ćemo ga kao što jest. I tko god 
ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je on čist.
Riječ Gospodnja.

 


Pjesma prije evanđelja    Mt 11, 28
Dođite k meni svi vi, izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti, govori Gospodin.

Evanđelje  Mt 5, 1-12a


Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru.
I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:
»Blago siromasima duhom:
njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago ožalošćenima:
oni će se utješiti!
Blago krotkima:
oni će baštiniti zemlju!
Blago gladnima i žednima pravednosti:
oni će se nasititi!
Blago milosrdnima:
oni će zadobiti milosrđe! Blago čistima srcem:
oni će Boga gledati! Blago mirotvorcima:
oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti:
njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!
Radujte se i kličite: velika je plaća vaša
na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!«
Riječ Gospodnja.


Molitva Vjernika
Bogu Ocu, koji je izvor svake svetosti i vječna nagrada svojim svetima, uputimo svoje iskrene 
prošnje, zajedno moleći:

Vodi nas putem svetosti, Gospodine.

1. Za Crkvu, zajednicu tvojih vjernika pozvanih na svetost: da po naviještanju evanđelja bude 
svjetlo svim narodima te svojim služenjem donosi tvoju dobrotu i ljubav svim potrebitima, molimo te.


2. Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve: čuvaj ih u svojoj svetosti i 
prodahni ih Mudrošću koja pobjeđuje mudrost svijeta, kako bi bili dostojni Predvodnici tvoga naroda na putu evanđeoskoga blaženstva, molimo te.


3. Za sve one koji su pritisnuti životnim križem: udijeli im evanđeoske radosti koja bol i tjeskobu 
pretvara u blaženstvo tvojih izabranika, molimo te.


4. Za sve kršćane: da se, vjerni svomu krsnom pozivu na svetost, svakodnevno suobličuju tvomu Sinu te zavrijede biti dionici Gozbe Jaganjčeve, molimo te.


5. Za nas koje si sabrao na ovaj sveti susret: da nas svojim
Duhom okrijepiš za radosnije služenje u tvojoj Crkvi
te u tome služenju prepoznamo put osobnoga posvećenja,
molimo te.


6. Za sve one koji su nas prethodili na putu u vječnost:
ti ih, Gospodine, pridruži mnoštvu onih što te u nebu bez prestanka slave, molimo te.

Nebeski Oče, po svome Sinu Isusu Kristu ti si paloga čovjeka podigao iz grijeha i pozvao ga na 
evanđeosko blaženstvo. Rasvijetli nas svojim Duhom da umijemo vjerno hoditi putem
svetosti i biti svjedoci novoga neba i nove zemlje. Po Kristu

 

bottom of page