top of page

Bogojavljenje godina C

 

Prvo čitanje   Iz 60, 1-6

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ustani, zasini, Jeruzaleme, jer dolazi svjetlost tvoja i slava Gospodnja sviće nad tobom! Jer gle, zemlju tmina pokriva i mrklina narode! A tebe Gospodin obasjava i slava

se njegova javlja nad tobom. K tvojoj svjetlosti koračaju narodi i kraljevi k sjaju zore tvoje.

Očima okruži i promatraj: svi se oni sabiru, k tebi dolaze! Izdaleka ti dolaze sinovi, kćeri ti donose u naručju. Gledat ćeš tad i sjati, igrat će ti srce i širiti se jer k tebi će poteći

bogatstvo mora, blago narodâ k tebi pritjecati. Mnoštvo deva prekrit će te, mladih deva iz Midjana i Efe. Svi će iz Sabe

dolaziti, donosit će zlato i tamjan i hvale navješćivati Gospodnje.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam   Ps 72, 1-2.7-8.10-13

Pripjev: Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.

 

Bože, sud svoj daj kralju

i svoju pravdu sinu kraljevu.

Nek puku tvojem sudi pravedno,

siromasima po pravici!

Pripjev: Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.

 

U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik –

sve dok bude mjeseca.

I vladat će od mora do mora

i od Rijeke do granica svijeta.

Pripjev: Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.

 

Kraljevi Taršiša i otokâ nosit će dare,

vladari Šabe i Sebe danak donositi.

Klanjat će mu se svi vladari, svi će mu narodi služiti.

Pripjev: Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.

On će spasiti siromaha koji uzdiše,

nevoljnika koji pomoćnika nema;

smilovat će se ubogu i siromahu

i spasit će život nevoljniku.

Pripjev: Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.

 

 

Drugo čitanje   Ef 3, 2-3a.5-6

Sada je objavljeno da su i pogani subaštinici obećanja.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo: Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas: objavom mi je obznanjeno otajstvo koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u

Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima:

da su pogani subaštinici i »sutijelo« i sudionici obećanja u Kristu Isusu – po evanđelju.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja  Mt 2, 2

Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa dođosmo pokloniti se Gospodinu.

pa dođosmo pokloniti se Gospodinu.

 

Evanđelje Mt 2, 1-12

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s isto-ka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.«

Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok: ’A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pâsti narod moj – Izraela!’«

Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite«, reče,»i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.«

Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu.

Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.

Riječ Gospodnja.

 

 

MOLITVA VJERNIKA

Braćo i sestre, nebeski je Otac vodio mudrace da se poklone njegovu Sinu. Molitvom se obratimo istomu Ocu da i mi umijemo prepoznati svjetlo kojim obasjava naš životni put.

Budi nam, Gospodine, svjetlo života.

 

1.     Za Crkvu u svijetu: da bude trajno otvorena vodstvu tvoga Duha te svoju moć ne traži u vladanju nego u služenju i u poklonstvu tebi, molimo te.

 

2.      Za papu Franju i sve pastire Crkve: prodahni ih svojom mudrošću da uvijek znaju slijediti svjetlo koje dolazi u snazi tvoje riječi i u poticajima tvoga Duha te uvijek budu mudri predvodnici tvoga naroda na putu prema novome

susretu s Kristom, molimo te.

 

3.     Za sve one čijoj je odgovornosti povjerena briga za svijet: da u evanđeoskim nastojanjima Crkve prepoznaju dobrobit cijeloga društva, molimo te.

 

4.     Za ljude koji znanošću istražuju tajne svijeta i života: obdari ih istinskom odgovornošću za čovjeka i za sav stvoreni svijet, molimo te.

 

5.     Za nas ovdje sabrane: da poslušni tvomu Duhu uvijek umijemo prepoznavati putove koji nas vode do susreta s tobom, molimo te.

 

S našim prošnjama primi, Gospodine, i naše poklonstvo pred tobom. Nek naš život bude trajni hod u tvome svjetlu. Po Kristu.

bottom of page