top of page

4. Nedjelja Kroz Godinu B

Prvo Čitanje  
Podignut ću proroka i stavit ću riječi svoje u njegova usta.


Čitanje Knjige Ponovljenog zakona
Mojsije reče narodu: »Proroka kao što sam ja, iz tvoje sredine, od tvoje braće, podignut će ti Gospodin, Bog tvoj: njega slušajte! Posve onako kako si i tražio od Gospodina, Boga svoga, na Horebu, na dan zbora, kad si govorio: ’Neću više da slušam glas Gospodina, Boga svoga, niti želim više gledati taj silni oganj da ne poginem!’ Nato mi reče Gospodin: ’Pravo su rekli. Podignut ću im proroka između njihove braće, kao što si ti. Stavit ću svoje riječi u njegova usta da im kaže sve što mu zapovjedim. A ne bude li tko poslušao mojih riječi što ih prorok bude govorio u moje ime, taj će odgovarati preda mnom. A prorok koji bi se usuđivao govoriti što u moje ime što ja ne budem zapovjedio da govori i koji bi govorio u ime drugih bogova, takav prorok neka se pogubi.’«
Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni Psalam   
Pripjev:   O da danas glas Gospodnji poslušate: »Ne budite srca tvrda!«


Dođite, kličimo Gospodinu, uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, kličimo mu u pjesmama!                 

O da danas glas Gospodnji poslušate: »Ne budite srca tvrda!«

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.                                  

O da danas glas Gospodnji poslušate: »Ne budite srca tvrda!«

O da danas glas mu poslušate: »Ne budite srca tvrda kao u Meribi, kao u dan Mase u pustinji gdje me iskušavahu očevi vaši, iskušavahu me premda vidješe djela moja.«         

O da danas glas Gospodnji poslušate: »Ne budite srca tvrda!«


Drugo Čitanje  
Djevica se brine za Gospodnje, da bude sveta.


Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo:
Rado bih da budete bezbrižni. Neoženjen se brine za Gospodnje, kako da ugodi Gospodinu. A oženjen se brine za svjetovno, kako da ugodi ženi, pa je razdijeljen. I žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom; a udana se brine za svjetovno, kako da ugodi mužu. Ovo pak govorim vama na korist, ne da vam postavim zamku, nego da primjerno i nesmetano budete privrženi Gospodinu.
Riječ Gospodnja.

 

Pjesma Prije Evanđelja  
Narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku,
onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.

 

Evanđelje   
Učio ih je kao onaj koji ima vlast.


Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.
A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!« Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!«
Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega. Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.«
I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.
Riječ Gospodnja.

 

Molitva Vjernika

S vjerom i pouzdanjem uputimo nebeskomu Ocu svojeprošnje, povjeravajući njegovoj dobroti svoje potrebe i život Crkve. Molimo zajedno:    

Daruj nam, Gospodine, novost života.

1.  Rasvijetli, Gospodine, put svoje Crkve: daj da u snazi tvoga Duha bude uvijek zanesena naukom evanđelja i s radosnom ljubavlju zauzeta u služenju svim potrebitima, molimo te.

 

2.  Vodi, Gospodine, svojom mudrošću papu našega

Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve da proročkom hrabrošću naviještaju Istinu spasenja te svojim služenjem uvijek očituju evanđeosko lice tvoje Crkve, molimo te.

 

3.  Prodahni, Gospodine, svojom dobrotom sve roditelje, znanstvenike, liječnike i sve kojima je povjerena briga za život čovjeka, da s odgovornošću prihvaćaju dar života i čuvaju dostojanstvo svake ljudske osobe, od začeća do prirodne smrti, molimo te.

 

4.  Pohodi, Gospodine, svojom milošću braću i sestre koje je obuzela snaga zla: potakni ih da spremno odgovore tvome pozivu na obraćenje i u srcu osjete radost života u vjeri, molimo te.

 

5.  Nas, u tvome Duhu ovdje sabrane ispuni odvažnošću koja je plod vjere i pomozi nam da se riječju i svjedočanskim životom zauzimamo za vrjednote evanđelja te tako evanđeljem preobražavamo društvo u kojemu živimo, molimo te.

 

Primi Gospodine naše smjerne prošnje. Ono što nam danas zboriš snagom svoje riječi neka bude naš život, u radosnom svjedočenju tvoje dobrote i ljubavi prema svim ljudima. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page